Scroll Top

AKTUALNOŚCI 

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH z dn. 9.09.2019r.

Szanowni Państwo, od 9.09.2019r. zmianie uległy poniższe punkty regulaminu.

Było:
I pkt 3 Tryb zajęć opiera się na schemacie organizacji roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację z zajęć za uprzednim, obligatoryjnym oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie później niż: – rezygnacja z II edycjii do 10 października – rezygnacja z III edycji do 10 stycznia – rezygnacja z IV edycji do 10 marca
Jest:
I pkt 3 Tryb zajęć opiera się na schemacie organizacji roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację z zajęć w kolejnej edycji za uprzednim, obligatoryjnym oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości email, nie później niż: – rezygnacja z II edycji nie później niż do 10 października – rezygnacja z III edycji nie później niż do 10 stycznia – rezygnacja z IV edycji nie później niż do 10 marca. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania edycji może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia (III pkt 1 stosuje się odpowiednio)

Było:
III pkt 1 Kurs opłacany jest z góry za całą edycję najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz do 12 listopada za edycję II; do 11 lutego za edycję III; do 15 kwietnia za edycję IV. (I pkt 3 stosuje się odpowiednio). Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną edycję. Wpłata I raty jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa przez cały rok szkolny i tym samym do wniesienia II, III i IV raty w przypisanym terminie. 2. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się płatność na raty, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Organizatorem.
Jest:
III pkt 1 Kurs opłacany jest z góry za całą edycję najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz do 12 listopada za edycję II; do 11 lutego za edycję III; do 15 kwietnia za edycję IV. (I pkt 3 stosuje się odpowiednio). Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną edycję. Wpłata I raty jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa przez cały rok szkolny i tym samym do wniesienia II, III i IV raty w przypisanym terminie. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania edycji Swim Test zwraca dokonaną opłatę z potrąceniem na rzecz Swim Test kosztów zajęć pływackich, które odbyły się wg harmonogramu zajęć pływackich do dnia złożenia rezygnacji oraz kosztów, które Swim Test poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (nie mniej niż 60% wartości zajęć pozostałych do zakończenia semestru, licząc od dnia następnego, w którym została złożona rezygnacja). Ostateczny koszt rezygnacji jest kalkulowany indywidualnie wobec każdego klienta w zależności od terminu rezygnacji oraz poniesionych kosztów. 2. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się płatność na raty, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Organizatorem.
Zmianie uległ również adres naszej siedziby. Bieżący adres Swim Test: ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, 31-519 Kraków

Dokumenty do pobrania: